Τετάρτη, Μαρτίου 25, 2015
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΧΤΟΥΡΗ

Αντιναυάρχου

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
ΤΟΥ 1821

ΜΕΘ’ ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ


Πέμπτη 25 Μαρτίου

Με μέτριον αέρα Μαϊστρο εξημερώθημεν απερασμένον τον Κάβο Γρόσο και με την βόλτα μας ανοικτά, είμεθα κατά τον Κόλφον Καλαμάτας και όλος ο στόλος μας (όπου συνίσταται κατά το παρόν εις πλοία οκτώ) μαζή μας, και με τον αυτόν αέρα Μαϊστρο τραβώμεθα εμπρός. Προς τας ώρας 7 τα εγυρίσαμεν κατά την στερεάν και μας εβράδυασεν εις το νησόπουλον Βενέτικον. Σχεδόν μίαν ώραν της νυκτός τα εγυρίσαμεν το πέλαγος και με αυτήν την βόλταν εξημερώθημεν.

Παρασκευή 26 Μαρτίου

Εξημερώθημεν με την βόλτα όλης της απελθούσης νυκτός ανοικτά της στερεάς. Τα του στόλου μας πλοία δεν είδομεν, ειμή έν του Καπ. Λαζάρου Παναγιώτα φυσικά τα εναπολειφθέντα επήραν την βόλτα τους κοντινή κατά το μεσονύκτιον. Προς την μίαν ώραν της ημέρας τα εγυρίσαμεν και ημείς κατά την στερεάν, μαζί μας και ο Καπ. Παναγιώτας. Εις τας ώρας 2 επλησιάσαμεν τα πλοία μας υποκάτω Σαπιέντζες. Προς τας 2 ½ ώρας εξανοίξαμεν τρία ξένα πλοία. Κατ’ αυτήν την ώραν τα εγυρίσαμεν όλα τα πλοία μας κατά τον αιγιαλόν και εις αντάμωσιν των ειρημένων τριών πλοίων , από τα οποία δύω ήτον Ιονικά , και το τρίτον ήτον ένα μπρίκι, Γολέτα Σπετζιώτικη, η οποία διατρίβει εις τα Μεθωκόρονα διά κούρσο (λείαν) . Προς τας 6 ώρας τα εγυρίσαμεν εις την στερεάν και προς τας 10 ½ έγεινε σκότος και εφοβέριζεν βροχήν μεγάλην , πλην εστάθη μικροτάτη , και εις τας 11 ½ εφθάσαμεν εις τον λιμένα Νεοκάστρου , και πολλά πλησίον του αυτού λιμένος επήραμεν την βόλταν μας κατά τον αιγιαλόν, και με αυτήν την βόλταν με μέτριον Μαϊστράλι ετραβήξαμεν ανοικτά όλην την νύκτα.

Σάββατον 27 Μαρτίου

Εξημερώθημεν ανοικτά το πέλαγος, και πολλά πρωί τα εγυρίσαμεν κατά την στερεάν με μέτριον αεράκι πλην χωρίς στάσιν, ότι συχνά εμεταβάλλετο, τα δε πλοία μας ολίγον διηρημένα το έν υπέρ του άλλου. Και προς τας ώρας 8 ανταμώθημεν, και όντας μπροστά από ημάς εβυζιτάρισεν μίαν Ζακυνθίαν μπρατζέρα, και ημείς πλησιάζοντάς τους τους ερωτήσαμεν το τι έμαθον , και μας εδιηγήθησαν, το να τους είπον από την μπρατζέραν, ότι το Μεσολόγγι σώζεται, όμως διά πολλά ολίγων ημερών ζωοτροφίαν, και ότι το Ανατολικόν δεν εξουσιάσθη από Ασάλτο (έφοδον), αλλά οι Ρουμελιώται και Σουλιώται, όπου το εφύλαττον, φαίνεται να εσφίχθησαν από το πολιόρκισμα του εχθρού, και ούτω έφυγον από εκεί και εμβήκαν εις Μεσολόγγι.
Ο δε Προεστώς, Μέγα Πάνος λεγόμενος, έμεινε μέσα και επροσκύνησε με τους ευρεθέντας. Ο Ιμπραϊμ Πασάς εσύναξεν όλους μικρούς τε και μεγάλους, ταις γυναίκες, και τους έστειλεν εις την Πρέβεζαν, και ούτω το εκυρίευσεν. Εις δε το Βασειλάδι έχει φρουράν έως ανθρώπους τετρακοσίους.
Το Μεσολόγγι πολεμείται με δραστηριότητα ακαταπαύστως, και έως αυτήν την στιγμήν οι Άραβες και άλλοι Τούρκοι είχον κάμη εις τοίχον Μεσολογγίου έως δέκα-οκτώ γιουρούσια. Εις αυτά εσκοτώθησαν πολλότατοι Άραβες και από τους άλλους Τούρκους , από δε τους εδικούς μας εσκοτώθησαν επέκεινα των τριάκοντα.
Ο αέρας γαλήνη και χωρίς στάσιν, και ούτω επεριφέρθημεν όλην την νύκτα.

Κυριακή 28 Μαρτίου

Με γαλήνη πάντοτε εξημερώθημεν εις το κανάλι Ζακύνθου και στερεάς, τα πλοία μας σχεδόν κοντά ένα του άλλου, και με γαλήνη περιφερόμεθα. Προς τας ώρας 9 απερνούσεν από το μέσον του στόλου μας έν Ιονικόν μπρίκι του Καπ. Σπύρου Σπαθάτου, προερχόμενον από Ιθάκην, και εδιευθύνετο (ως είπεν) διά Μάνη και Σύρα, και αγκαλά το εβιζιτάρισαν τα εμπροσθινά εδικά μας πλοία, μ’ όλον τούτο επλησίασεν και εις ημάς. Τον ερωτήσαμεν διά καμμίαν εξωτερικήν είδησιν, και μας είπεν ότι το ατμοκίνητον Πακέτο των Κορφών δεν ήτον ακόμη φερμένον, όπου με αυτό επρόσμενον να μάθουν. Με φωνήν όμως άδεται ο πόλεμος Ρωσσίας με Τουρκίαν. Διά δε το Μεσολόγγιον βαστιέται, πάσχει όμως από ζωοτροφάς. Και εάν μεν εφοδιασθή, βέβαια δεν έχει φόβον, και ότι πολεμούν ακατάπαυστα, και ότι Τούρκοι εσκοτώθησαν πολλοί. Μέσα εις την λίμνην, είπεν να ήναι έως 170 λαντζόνια Τούρκικα , και ότι είναι από παντού πολιορκισμένον το Μεσολόγγι . Το Βασειλάδι το εξουσιάζουν οι Τούρκοι καθώς και το Ανατολικόν, εις το οποίον (αυτός λέγει) ότι ο Ιμπραϊμ Πασάς να εθυσίασεν πολλούς Χριστιανούς. Ο Γενικός επιθεωρητής και προεστώς Τάτζι Κωνσταντίνου Μαγκίνα και άλλοι προεστοί επιάσθησαν ζωντανοί (αιχμάλωτοι).
Η γαλήνη μας εβράδιασεν σοταβέντο Ζακύνθου και όλην την νύκτα με την αυτήν γαλήνην επεριφερόμεθα.   ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΚΟΥΣΟΥΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

ΠΑΡΑ ΤΩ ΝΑΩ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

-

1890ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΝΟΤΗ ΚΑΡΑΒΙΑ
ΑΘΗΝΑ MCMXCIV                Ἀνδρέας Κάλβος - Ὠδαί


Περιεχόμενα


Τετάρτη, Μαρτίου 04, 2015Βατραχο Μυο Μαχία 
 (στο θέατρο Μεταξουργείο)
το έργο - επικό ποίημα - χρονολογείται από τον 4ο αι. π.Χ


Εκφράζω εδωδά την άποψή μου  για την παράσταση που είδα, ως ένας απλός θεατής,  που όμως, αφ’ ενός αγαπάει την θεατρική τέχνη, αφ’ ετέρου αγαπάει τα κλασικά κείμενα και πιστεύει ακράδαντα ότι θα έπρεπε με πολύ περισσότερη σπουδή η πολιτεία να τα διδάσκει στον κόσμο – ειδικά στους νέους…

Μακάρι, τα κλασικά κείμενα, είτε όσα φέρουν μηνύματα, είτε όσα απλά ψυχ αγωγούν, μακάρι η επίσημη Ελληνική πολιτεία να έμπαινε κάποτε στον κόπο να τους δώσει τη σημασία που τους πρέπει, εντάσσοντάς τα με τρόπο ΣΩΣΤΟ (όχι άλλη μηχανική αποστήθιση !) μέσα στην εκπαίδευση…
Θα ήταν αυτό κι ένα αληθινό δείγμα, ότι η πολιτεία, δίνει και στην παιδεία των νέων μας τη σημασία που της πρέπει…
Με ευχαρίστησε όταν πέρυσι είδα στο θέατρο την κυρία Κοκκίνου να «διδάσκει» τον Πελοποννησιακό πόλεμο με έναν τρόπο   θα τολμούσα να πω, και με μιά πρωτοποριακή τεχνική, που ένα θέμα δύσκολο, το καθιστούσε κατανοητό και θελκτικό σε νέους και σε μεγάλους.

Με ευχαρίστησε προχτές όταν είδα στο θέατρο την κυρία Στρουμπούλη να «διδάσκει» (δεν γνωρίζω αν η διδασκαλία ήταν ο αρχικός στόχος της…) ένα επικό ποίημα, τον πόλεμο ανάμεσα σε ποντικούς και βατράχους, που, για παράδειγμα, ελάχιστους νέους θα ενδιέφερε αντικειμενικά σήμερα ως θέμα, στην κανονική τους ζωή, να το διδάσκει με τρόπο τέτοιο, ώστε να το κάνει τόσο ελκυστικό, χαρούμενο κι αγαπητό! 

Η χαρά των ματιών, της ακοής και του πνεύματος !

Η δημιουργός, η οποία μετέφρασε * το κείμενο του Πίγρητα (?) , το μετέγραψε, το σκηνοθέτησε και το παρουσιάζει επί σκηνής, είχε μια σύλληψη, πρώτα απ’ όλα «φρέσκια»!
Διότι πρόκειται για φρεσκάδα πνεύματος και αντίληψης, το να διαχειριστείς ένα κλασικό κείμενο του 4ου π.Χ. αι., την φονική μάχη στις παρυφές μιάς λίμνης, ανάμεσα στους ποντικούς και τους βατράχους, με τρόπο ΡΑΠ!
Και για όσους η ραπ μουσική δεν τους αφορά – όπως την γράφουσα – λέω πως δεν ήταν κανα ραπ βάρβαρο, ανιαρό και άγριο, μα κομψό και χαριτωμένο , τόσο που έγινε πειστικό, ως και να συμπαθήσεις , λέμε, την ραπ...

Ακούσαμε φυσικά εναλλάξ και διάφορες άλλες μουσικές – ένα από τα ατού της παράστασης -, μπαγλαμά, πιάνο, βιολί, πολεμικά κουδουνάκια, τύμπανα του πολέμου, πνευστά και δυνατά μαρς, όσο επί σκηνής γινόταν η θαυμαστή αφήγηση κι οι εχθροπραξίες εξελίσσονταν ανάμεσα στον λαό του βατράχου Φυσίγναθου με τα φουσκωμένα μάγουλα, που εγεννήθηκε στις όχθες του Ηριδανού ποταμού και στον λαό του ποντικού Ψιχάρπαγα , που άρπαζε απ’ τα τραπέζια τα ψίχουλα.

Έκτακτο !
Πρόκειται για μιά παράσταση έκτακτη, ένα χαρούμενο ακόνισμα πνεύματος και ψυχ αγωγία για ενήλικες.


Το έργο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη :

Επίκληση στις Μούσες

Αφορμή του πολέμου

Πολεμικά συμβούλια και Εξοπλισμοί αντιπάλων

Συνέλευση των θεών

Η φονική μάχη

Επέμβαση του Δία και τέλος της πολύνεκρης μάχης.
Η γλώσσα της μετάφρασης είναι πλούσια και πολυδουλεμένη, κι ελπίζω σαν εκδοθεί και το βιβλίο, να μπορέσω εδώ να μεταφέρω μικρά κομμάτια, δείγματα αυτής της εξαιρετικής δουλειάς…* άλλες μεταφράσεις του κειμένου, βρήκα 2
Μτφρ. Νικόλαος Κοτσελίδης. 1978. Βατραχομυομαχία. Εισαγωγή - μετάφραση - σημειώσεις. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Μτφρ. Ιωάννης Βηλαράς. 1927. Ιωάννου Βηλαρά Ποιήματα και Πεζά τινα, εκδοθέντα παρά Αθανασίου Πολίτου. Κέρκυρα: Τυπογραφία της Διοικήσεως.
Όλες τις Κυριακές, μεσημέρι, μέχρι το τέλος Μαρτίου 2015, 
στο θέατρο Μεταξουργείο.