Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2007

Ο Υμηττός
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ


ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»


Signature
A.K.ΣΥΝΤΟΜΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
εισήγησης

το ερώτημα :

ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο Περιβάλλον και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

-ποια είναι δηλαδή, τα σημεία, όπου συναντώνται
το Περιβάλλον με την Αυτοδιοίκηση-

Στο παρόν, αναφέρουμε μόνον τις κεντρικές γραμμές και τους άξονες ,
πάνω στους οποίους αναπτύχθηκε το θέμα :


-Ποιές είναι οι βαθμίδες του διοικητικού συστήματος της χώρας.
-Γιατί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ο πολίτης έρχεται καθημερινά και άμεσα σε επαφή με τη δημόσια εξουσία και βιώνει άμεσα την πολιτική;
-Φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον - αστικό περιβάλλον -ο «ιστός» της πόλης μέσα στο οποίο ζούμε ως πολίτες.
-Τι δημοτικούς άρχοντες θέλουν να έχουν κοντά τους σήμερα οι πολίτες;
- Ποιά είναι τα προσόντα - το profil - των σημερινών αιρετών αρχόντων - Δήμαρχοι και Νομάρχες - που καλούνται να υπερασπιστούν και να βελτιώσουν το περιβάλλον , στο οποίο ζούμε (Τα πορίσματα της έρευνας του Κέντρου Ερευνών και Διαχείρησης Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Πάντειου Πανεπιστήμιου).
-Τι δυνατότητες έχει ένας Δήμαρχος ώστε να είναι αποτελεσματικός.
-Μπορεί να υλοποιήσει όσα οραματίζεται για τις ανάγκες της πόλης; Γιατί συμπιέζεται ; Η πολιτεία εκχωρεί ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες στην Τ.Α.
Παράλληλα της διαθέτει τους ανάλογους πόρους για να αντεπεξέλθει;
-Χρειάζεται αναδιανομή του φορολογικού συστήματος της χώρας προς όφελος της αυτοδιοίκησης ;
-Σήμερα, μάλλον προτάσσεται το μοντέλο του Δημάρχου επιχειρηματία.
Ο Δήμος μπορεί να είναι κατ΄ εξοχήν θεσμός φοροεϊσπραξης και διαχειρίσης;

Το μοντέλο της Τ.Α. πρέπει πρωτίστως να είναι κοινωνικό.

-Ο κοινωνικός ρόλος της Τ.Α.
- Ποιά χαρακτηριστικά οφείλει να έχει ένα κοινωνικό μοντέλο ανάπτυξης ;
-Η αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας στη μεταπολεμική περίοδο.
-Από το 1950 και εδώ, ΑΕΠ - παραγωγή – κατανάλωση. Ποιές οι επιδράσεις στο περιβάλλον. Τι γίνεται στα αστικά κέντρα.

Σήμερα, τα σπουδαιότερα οικολογικά προβλήματα, στη βάση τους είναι πολιτικά, ιδεολογικά και ηθικά.

-Τι στόχο έχει το σύγχρονο αστικό - βιομηχανικό μοντέλο ανάπτυξης.
-Η φύση, μπορεί πια να αντεπεξέλθει , με τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς που διαθέτει;
- Η οικονομική ανάπτυξη είναι αυτοσκοπός ή μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής;
-Νέοι κώδικες συμπεριφοράς .
-Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο επιδρά στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείρηση του περιβάλλοντος;
-Περιβαλλοντική επανάσταση των πολιτών (οικολογική, κοινωνική, πολιτιστική).
-Πώς συμβάλλει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η κατάρτιση στους ενήλικες, στον ορθολογικό σχεδιασμό και την αειφόρο διαχείριση των πόρων της γης .
-«αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη»
-Ποιός είναι σήμερα ο προοδευτικός και στρατευμένος κοινωνικά άνθρωπος;
-Κοινωνικό - πολιτιστικό περιβάλλον, παραδόσεις, έθιμα, επιστήμη, τεχνολογία, πολιτισμός,
- Φυσικό, έδαφος, αέρας, νερό, - βιολογικό - φυτά, ζώα, άνθρωπος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ.


Α. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Η ευθύνη της Τ.Α. - ΈΡΓΑ «ΥΠΟΔΟΜΗΣ» κι όχι «βιτρίνας»

Αναφέρουμε στο παρόν σχεδιάγραμμα επιγραμματικά:
-δόμηση, ρύπανση , οικονομία
-βελτίωση πολεοδομικού ιστού, ανάπλαση περιοχών, διαμόρφωση πεζόδρομων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, δενδροφύτευση, δημιουργία παρτεριών κ.τ.λ.
-κυκλοφορία των πεζών - ηλικιωμένοι- άτομα με ειδικές ανάγκες - μητέρες με καροτσάκια - παιδιά
- Διαχείρηση απορριμμάτων και αποβλήτων. Τα σκουπίδια στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ζητήματα εκπαίδευσης ενηλίκων.
-Διαχείρηση βιολογικών καθαρισμών.
-Εγκαταστάσεις υποδοχής πετρελαϊκών προϊόντων και αποβλήτων.
-Ανακύκλωση υλικών. Εναλλακτικές η ήπιες ανανεώσιμες μη ρυπογόνες μορφές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδραυλική κ.τ.λ.)
-Έλεγχος και δημιουργία μηχανισμών πρόληψης πυρκαγιών και αυθαίρετων παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον.
- Η Τ.Α οφείλει να διεκδικεί πολιτική χρήσεων γης.
-Η άναρχη δόμηση στις οικιστικές περιοχές και τα αυθαίρετα κτίσματα, είναι κατ’ αρχήν κοινωνικό πρόβλημα.
-Προστασία οικολογικά ευαίσθητων περιοχών.
-Ειδική αναφορά στον Υμηττό.

Ο Υμηττός - εθνική περιούσια και κληρονομιά μας.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε καμία οικοπεδοποίηση η οικοδομική δραστηριότητα σ΄ όλο το χώρο της β’ ζώνης Υμηττού.
Η προσπάθεια μας να είναι, να πετύχουμε η β’ ζώνη να χαρακτηρισθεί α’, (συνολικός χαρακτηρισμός του Υμηττού σε α’ ζώνη) που ουσιαστικά κατοχυρώνει τη διατήρηση του πράσινου πνεύμονα του Υμηττού, στοιχείου απαραίτητου για τη ζωή σ’ όλο το λεκανοπέδιο.

-Μηχανισμοί εφαρμογής της νομοθεσίας - δημοτική αστυνομία, πολιτική προστασία κ.τ.λ.
-Διαμόρφωση χώρων άθλησης και αναψυχής - ελεύθεροι χώροι πράσινου σε αστικό και περιαστικό επίπεδο
-Αξιόπιστο δίκτυο συγκοινωνιών
-Αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης - μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης –Καλή λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας – ρυθμίσεις στάθμευσης – κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - συμμετοχή στην Πανευρωπαϊκή ημέρα: «στην πόλη μου χωρίς αυτοκίνητο».
-μελέτες για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών

-Οι πόλεις μας ασφυκτιούν από την παρουσία των οχημάτων.
Δεν είναι επιτρεπτό να σχεδιάζονται οι πόλεις για το αυτοκίνητο...

-Έργα υποδομής για τα όμβρια ή αποχετευτικά.
-Αποχέτευση - ολοκλήρωση των αγωγών ακαθάρτων και σύνδεση , όπου είναι δυνατό, με κεντρικό συλλεκτικό αγωγό .
-Οδοποιία -προγράμματα που αφορούν στην ασφαλτόστρωση και τη συντήρηση του οδικού δικτύου
-Ύδρευση - ολοκλήρωση ή βελτίωση του δικτύου
-Ηλεκτροφωτισμός -πλήρες δίκτυο φωτισμού, σε πεζόδρομους, πάρκα πλατείες , αυλές σχολείων κ.τ.λ - συντήρηση του δικτύου.
-Υπηρεσία συντήρησης σχολικών κτιρίων
-Καθαριότητα
-Ηχορύπανση.
-Η αυτοδιοίκηση οφείλει να διεκδικεί σωστές νομοθετικές ρυθμίσεις
-Αισθητική αναβάθμιση των πόλεων:
-Κεραίες κινητής τηλεφωνίας . Περίπου το 80% των καρκίνων έχει περιβαλλοντική προέλευση...

-Η αυτοδιοίκηση οφείλει να ασκεί έλεγχο για την προστασία του περιβάλλοντος και στην κεντρική διοίκηση.
Αλλοίμονο αν η αυτοδιοίκηση απεμπολήσει τον διεκδικητικό της ρόλο και χαρακτήρα.


Β. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Η ευθύνη της Τ.Α. - Προστασία και βελτίωση του .

Αναφέρουμε στο παρόν σχεδιάγραμμα επιγραμματικά:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:

– Η ανυπαρξία χώρων κοινωνικής επαφής
- Η συρρίκνωση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών και των ενηλίκων
- Η μετατροπή των δημόσιων χώρων (πάρκα, πλατείες, δρόμοι κ.τ.λ.) σε εχθρικό πεδίο - κλείσιμο των ανθρώπων στο σπίτι
-Σπάσιμο των κοινωνικών σχέσεων . Μοναξιά – απομόνωση – ατομικότητα

«Ο πολιτισμός είναι οργανικό στοιχείο στην καθημερινή ζωή μας, βοηθάει στη βελτίωση ποιότητας ζωής – αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου των κατοίκων, ιδιαίτερα των νέων.»

Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης :
- Δημιουργία συλλογικών θεσμών
-χώροι για μουσικές εκδηλώσεις και συναυλίες, θερινός δημοτικός κινηματογράφος, θέατρο
- ερασιτεχνική δημιουργία – ηθική και υλική υποστήριξη.
-εργαστήρια τέχνης για παιδιά και ενήλικες, δημοτικό ωδείο...
-συνεργασία δήμου με την εκπαιδευτική κοινότητα για να υλοποιούνται – μέσα κι έξω απ΄ το σχολείο δραστηριότητες πολιτιστικές, παιδαγωγικές – σχολές γονέων, συνεργασία με ΟΚΑΝΑ κ.τ.λ.
-πολύ καλό προηγούμενο έχουν οι πόλεις με τα Λαϊκά Πανεπιστήμια.
-πρόνοια για την 3η ηλικία, ΚΑΠΗ, κ.τ.λ.
-επιμορφωτικές συναντήσεις, – σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ημερίδες με ειδικά θέματα, εκπαιδευτικές ημερίδες, διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις, αθλητικές – εκδηλώσεις όπου θα συμμετέχουν οι μαθητικές κοινότητες και η νεολαία, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών τμημάτων , συμμετοχή των κατοίκων σε αθλητικές δραστηριότητες, ανάπτυξη του μαζικού, λαϊκού αθλητισμού κ.τ.λ.
-προγράμματα για να καλυφθούν ανάγκες των ενηλίκων δημοτών για κίνηση και δραστηριοποίηση στο βουνό.
-προσέγγιση της ορεινής φύσης μέσα από ημερήσιες εκδρομές
-πολιτιστική παραγωγή - πολιτιστικές, δημοτικές επιχειρήσεις. Καλλιέργεια της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και της αγάπης για τις τέχνες. Προστασία της εθνικής, πολιτιστικής ταυτότητας.

Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού δήμου
κι αυτά υλοποιούνται ή παλεύονται από Δημοτικούς άρχοντες που έχουν όραμα,
αλλά πάντα με τη συμμετοχή της κοινωνίας.

-Τοπική ατζέντα περιβαλλοντικών προβλημάτων - τοπικοί σχεδιασμοί.
Ειδική αναφορά στο Λαύριο - Μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από συναινετικές διαδικασίες και συμμετοχή φορέων και πολιτών του Δήμου.
Το 1995 στο Λαύριο, έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η διατύπωση της περιβαλλοντικής χάρτας της περιοχής.
Αυτό, εκτός από τα άλλα αποτελέσματα που είχε, βοήθησε στην άσκηση μεγαλύτερης πίεσης προς την πολιτική εξουσία, με αποτέλεσμα τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κ.τ.λ.
Χρειάζεται όλη η κοινωνία με τους φορείς της να παρακολουθεί αυτή τη φιλοσοφία με μικρά, σταθερά βήματα αλλαγών .
Χρειάζεται κοινοτική αειφόρος ανάπτυξη και βάθεμα της συνεργασίας όλων των φορέων της τοπικής κοινωνίας ώστε να κατανοήσουν την άξια του ολοκληρωμένου τοπικού σχεδιασμού και της ανάληψης των ευθυνών του καθενός

« Να επαναφέρουμε στο προσκήνιο την έννοια του συλλογικού, τη χαρά, το πείσμα, τον ιδρώτα, το μεράκι που εμπεριέχει το συλλογικό.
Στη γειτονιά, στους δρόμους, στις πλατείες, στα πάρκα, να επανακτήσουμε ότι μας στερεί ο ιδιωτικός αυτοεγκλεισμός και το εχθρικό περιβάλλον.»

-Οι ευθύνες των επιστημόνων και των τεχνοκρατών - νομοθέτες, επιστήμονες, τεχνοκράτες, πολιτικοί
-Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (στο ΥΠΕΧΩΔΕ) – κατάρτιση και επιμόρφωση των υπαλλήλων της διοίκησης και της Τ.Α. , καθώς και των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.
-Τεράστια η ευθύνη των ΜΜΕ.

-«η οικολογική Προστασία, προϋποθέτει μια πνευματική οικολογία»
-πνεύμα αντίστασης σε ότι αλλοδαπό εισάγεται στην Ελλάδα από έθνη που τη θεωρούν πολιτισμικό σκουπιδότοπο

«να αντιστεκόμαστε σ’ έναν κοσμοπολιτισμό απρόσωπο,
πολεοδομικό,
πνευματικό .
Με την ανάδειξη του λαϊκού μας πολιτισμού,
να ενεργοποιούμε την εθνική μας μνήμη».

Η γη μας ζητάει τη φροντίδα και το σεβασμό μας κι επίσης ζητάει, φαίνεται,
το λαϊκό ήθος άλλων εποχών ,
όταν οι έλληνες βίωναν τα λόγια του τραγουδιού,

«...ΣΙΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΑ,
ΣΙΓΑΝΑ ΠΑΤΩ ΤΗ ΓΗ»...

Δεν υπάρχουν σχόλια: