Πέμπτη, Απριλίου 17, 2014
«Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ δείπνου ἐφωτίζοντο, 
τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας, ἐσκοτίζετο· 
καί ἀνόμοις κριταῖς σέ τόν δίκαιον κριτήν παραδίδωσι. 
Βλέπε, χρημάτων ἐραστά, τόν διά ταῦτα ἀγχόνῃ χρησάμενον· 
φεῦγε ἀκόρεστον ψυχήν τήν διδασκάλῳ τοιαῦτα τολμήσασαν. 
Ὁ περί πάντας ἀγαθός, Κύριε, δόξα σοι».


Δεν υπάρχουν σχόλια: