Τετάρτη, Μαρτίου 25, 2015
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΧΤΟΥΡΗ

Αντιναυάρχου

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
ΤΟΥ 1821

ΜΕΘ’ ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ


Πέμπτη 25 Μαρτίου

Με μέτριον αέρα Μαϊστρο εξημερώθημεν απερασμένον τον Κάβο Γρόσο και με την βόλτα μας ανοικτά, είμεθα κατά τον Κόλφον Καλαμάτας και όλος ο στόλος μας (όπου συνίσταται κατά το παρόν εις πλοία οκτώ) μαζή μας, και με τον αυτόν αέρα Μαϊστρο τραβώμεθα εμπρός. Προς τας ώρας 7 τα εγυρίσαμεν κατά την στερεάν και μας εβράδυασεν εις το νησόπουλον Βενέτικον. Σχεδόν μίαν ώραν της νυκτός τα εγυρίσαμεν το πέλαγος και με αυτήν την βόλταν εξημερώθημεν.

Παρασκευή 26 Μαρτίου

Εξημερώθημεν με την βόλτα όλης της απελθούσης νυκτός ανοικτά της στερεάς. Τα του στόλου μας πλοία δεν είδομεν, ειμή έν του Καπ. Λαζάρου Παναγιώτα φυσικά τα εναπολειφθέντα επήραν την βόλτα τους κοντινή κατά το μεσονύκτιον. Προς την μίαν ώραν της ημέρας τα εγυρίσαμεν και ημείς κατά την στερεάν, μαζί μας και ο Καπ. Παναγιώτας. Εις τας ώρας 2 επλησιάσαμεν τα πλοία μας υποκάτω Σαπιέντζες. Προς τας 2 ½ ώρας εξανοίξαμεν τρία ξένα πλοία. Κατ’ αυτήν την ώραν τα εγυρίσαμεν όλα τα πλοία μας κατά τον αιγιαλόν και εις αντάμωσιν των ειρημένων τριών πλοίων , από τα οποία δύω ήτον Ιονικά , και το τρίτον ήτον ένα μπρίκι, Γολέτα Σπετζιώτικη, η οποία διατρίβει εις τα Μεθωκόρονα διά κούρσο (λείαν) . Προς τας 6 ώρας τα εγυρίσαμεν εις την στερεάν και προς τας 10 ½ έγεινε σκότος και εφοβέριζεν βροχήν μεγάλην , πλην εστάθη μικροτάτη , και εις τας 11 ½ εφθάσαμεν εις τον λιμένα Νεοκάστρου , και πολλά πλησίον του αυτού λιμένος επήραμεν την βόλταν μας κατά τον αιγιαλόν, και με αυτήν την βόλταν με μέτριον Μαϊστράλι ετραβήξαμεν ανοικτά όλην την νύκτα.

Σάββατον 27 Μαρτίου

Εξημερώθημεν ανοικτά το πέλαγος, και πολλά πρωί τα εγυρίσαμεν κατά την στερεάν με μέτριον αεράκι πλην χωρίς στάσιν, ότι συχνά εμεταβάλλετο, τα δε πλοία μας ολίγον διηρημένα το έν υπέρ του άλλου. Και προς τας ώρας 8 ανταμώθημεν, και όντας μπροστά από ημάς εβυζιτάρισεν μίαν Ζακυνθίαν μπρατζέρα, και ημείς πλησιάζοντάς τους τους ερωτήσαμεν το τι έμαθον , και μας εδιηγήθησαν, το να τους είπον από την μπρατζέραν, ότι το Μεσολόγγι σώζεται, όμως διά πολλά ολίγων ημερών ζωοτροφίαν, και ότι το Ανατολικόν δεν εξουσιάσθη από Ασάλτο (έφοδον), αλλά οι Ρουμελιώται και Σουλιώται, όπου το εφύλαττον, φαίνεται να εσφίχθησαν από το πολιόρκισμα του εχθρού, και ούτω έφυγον από εκεί και εμβήκαν εις Μεσολόγγι.
Ο δε Προεστώς, Μέγα Πάνος λεγόμενος, έμεινε μέσα και επροσκύνησε με τους ευρεθέντας. Ο Ιμπραϊμ Πασάς εσύναξεν όλους μικρούς τε και μεγάλους, ταις γυναίκες, και τους έστειλεν εις την Πρέβεζαν, και ούτω το εκυρίευσεν. Εις δε το Βασειλάδι έχει φρουράν έως ανθρώπους τετρακοσίους.
Το Μεσολόγγι πολεμείται με δραστηριότητα ακαταπαύστως, και έως αυτήν την στιγμήν οι Άραβες και άλλοι Τούρκοι είχον κάμη εις τοίχον Μεσολογγίου έως δέκα-οκτώ γιουρούσια. Εις αυτά εσκοτώθησαν πολλότατοι Άραβες και από τους άλλους Τούρκους , από δε τους εδικούς μας εσκοτώθησαν επέκεινα των τριάκοντα.
Ο αέρας γαλήνη και χωρίς στάσιν, και ούτω επεριφέρθημεν όλην την νύκτα.

Κυριακή 28 Μαρτίου

Με γαλήνη πάντοτε εξημερώθημεν εις το κανάλι Ζακύνθου και στερεάς, τα πλοία μας σχεδόν κοντά ένα του άλλου, και με γαλήνη περιφερόμεθα. Προς τας ώρας 9 απερνούσεν από το μέσον του στόλου μας έν Ιονικόν μπρίκι του Καπ. Σπύρου Σπαθάτου, προερχόμενον από Ιθάκην, και εδιευθύνετο (ως είπεν) διά Μάνη και Σύρα, και αγκαλά το εβιζιτάρισαν τα εμπροσθινά εδικά μας πλοία, μ’ όλον τούτο επλησίασεν και εις ημάς. Τον ερωτήσαμεν διά καμμίαν εξωτερικήν είδησιν, και μας είπεν ότι το ατμοκίνητον Πακέτο των Κορφών δεν ήτον ακόμη φερμένον, όπου με αυτό επρόσμενον να μάθουν. Με φωνήν όμως άδεται ο πόλεμος Ρωσσίας με Τουρκίαν. Διά δε το Μεσολόγγιον βαστιέται, πάσχει όμως από ζωοτροφάς. Και εάν μεν εφοδιασθή, βέβαια δεν έχει φόβον, και ότι πολεμούν ακατάπαυστα, και ότι Τούρκοι εσκοτώθησαν πολλοί. Μέσα εις την λίμνην, είπεν να ήναι έως 170 λαντζόνια Τούρκικα , και ότι είναι από παντού πολιορκισμένον το Μεσολόγγι . Το Βασειλάδι το εξουσιάζουν οι Τούρκοι καθώς και το Ανατολικόν, εις το οποίον (αυτός λέγει) ότι ο Ιμπραϊμ Πασάς να εθυσίασεν πολλούς Χριστιανούς. Ο Γενικός επιθεωρητής και προεστώς Τάτζι Κωνσταντίνου Μαγκίνα και άλλοι προεστοί επιάσθησαν ζωντανοί (αιχμάλωτοι).
Η γαλήνη μας εβράδιασεν σοταβέντο Ζακύνθου και όλην την νύκτα με την αυτήν γαλήνην επεριφερόμεθα.   ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΚΟΥΣΟΥΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

ΠΑΡΑ ΤΩ ΝΑΩ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

-

1890ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΝΟΤΗ ΚΑΡΑΒΙΑ
ΑΘΗΝΑ MCMXCIV

Δεν υπάρχουν σχόλια: