Δευτέρα, Μαΐου 09, 2016

ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ 

V.


Αινεία, 
τον πατέρα φέροντα

η αληθινή ζωή


"Λοιπόν ! λέγω εις τον πατέρα μου , ανάβηθι επί των ώμων υιού ˙ θα σε βαστάσω, και το φορτίον τούτο θα με ήναι ελαφρόν. Ό, τι και αν συμβή, ή θα διατρέξωμεν τους αυτούς κινδύνους ή θα σωθώμεν ομού".

Ελεύθερη Μετάφραση

Βιργιλίου Αινειάδα
Βιβλίο Β’ στίχ707 – 710


Μετάφραση κατά λέξη

"Λοιπόν άγε, προσφιλές πάτερ,
Επίθεσον σαυτόν επί του ημετέρου τραχήλου ˙
Εγώ θα υποβάλω τους ώμους,
Ουδ’ αυτός ο κόπος (το βάρος)
Θα με βαρύνη.
Εις οιανδήποτε θέσιν  τα πράγματα περιπέσωσι
Είς και μόνος
Και κοινός κίνδυνος,
Μία σωτηρία θα υπάρχη δι αμφοτέρους."
Αινεία, 
τον πατέρα φέροντα


η τέχνη"Απεμακρύνθην λοιπόν ,
Και βαστάζων τον πατέρα μου επί των ώμων μου
Έφθασα εις το όρος."
Ελεύθερη Μετάφραση

Βιργιλίου Αινειάδα
Βιβλίο Β’ στίχ. 804Μετάφραση κατά λέξη

"Απεχώρησα,
Και τον πατέρα αναλαβών (επ’ ώμων),
Διηυθύνθην προς το όρος."
Στο διαδίκτυο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει δημοσιεύσει την μετάφραση

(ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ
υπό ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟΤΑΡΗ
Εν Αθήναις
Βιβλιοπωλείον ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟΤΑΡΗ
42 Οδός Ερμού αριθμός 42
1890)


Δεν υπάρχουν σχόλια: