Σάββατο, Μαρτίου 25, 2017


ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΧΤΟΥΡΗ
Αντιναυάρχου

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΥ
1821


Ιουνίου 26, Πέμπτη.
Σήμερον το πρωί επήγαν τινά καράβια μας εις την βρύσιν του Πασά εις Πάρον διά να πάρωσιν νερόν και έμαθον ότι εκεί είναι πανούκλα.
Ο καιρός γαλήνη, περί τας δύο της ημέρας εκάμαμεν σενιάλο εις όλα τα πλοία να μας ακολουθήσουν και τραβούμεν δι Ύδραν , ως αι διαταγαί τας οποίας ελάβομεν.
Περί τας 9 ½ το εσπέρας μία Γολέτα σπετζότικη έφθασεν από Ύδραν και εν αυτή ο Καπ. Ιω. Χατζή Σταύρος με γράμματα των προκρίτων διά να τραβίξωμεν εις τα Ψαρρά δι όπου εξεκίνησεν και ο Μιαούλης με 20 κομμάτια διά να βοηθήσωμεν των Ψαρριανών οίτινες αντέχουσιν ακόμα. Εκάμαμεν λοιπόν πανιά δι εκεί με ακροτάτην επιθυμίαν όλων των Καπετ και Ναυτών.


Ιουνίου 30, Δευτέρα
Εξημερόθημεν είκοσι μίλλια αν… από το Βενέτικον της Χίου. Τραβούμεν ανοικτά με φρεσκότατον μελτέμι, έως εις το μεσημέρι κάμνομεν βόλταις χωρίς να προχωρώμεν ποσώς. Μετά το γεύμα ο καιρός επλάγιασε μίαν κουάρτα (11= ένδεκα Μοίρας) επήραμεν την βόλτα κατά την Χίον. Πάλιν εστρίψαμεν προς το πέλαγος και μετά ταύτα αύθις κατά την Χίον προς το μέρος της Βολισσό. Τα καράβια μας όλα ξεμακρυσμένα και διεσπαρμένα.

Περί τας 10 : το εσπέρας ακούομεν μίαν κανονιάν μετ’ ολίγον άλλας δύω εύγαιναν από το μέρος της Βολισσού, ημείς είμεθα τότε 7 α 8 μίλλια ανοικτά. Παρατηρούμεν με το τηλεσκόπιον τρία καράβια μας να πολεμούν, αυτά ήτον η Γολέττα του Κουντουριώτη, ο κπ : Χριστόφιλος και ένα σπετζότικον. Αυτά επολεμούσαν ένα μπρίκι τουρκικόν , οπού ήτον εκεί αραγμένον και εσηκώθη εις τα πανιά. Του έρριψαν τα τρία υπέρ ταις 60 κανονιαίς με μπάλα και με μισδράλια και του έσπασαν το παρουκέτο (Κεραίαν Δολωνίου), με το να μην του έπιπτον όμως κοντά δεν του έκαμαν μεγάλην βλάβην. Αυτό επροχωρούσε γιαλό γιαλό ενώ εφθάσαμεν και ημείς η ώρα 11  ½ της εσπέρας. Όλα τα λοιπά καράβια εστάθησαν οπίσω. Ημείς του ρίπτομεν δύο μπατερίαις με μπάλα μισδράλια και αμέσως οι τούρκοι άρχισαν να ρίπτουν τα λάφυρα όπου είχον πάρη από Ψαρρά, εις την θάλασσαν, και άλλα άρχησαν να τα καίουν, συγχρόνως εδιαφεντεύοντο με σισανέδαις όπου έφθανον πολλά κοντά μας, ημείς διώκοντες το με συνεχή φωτιάν ηναγκάσθησαν να ριφθή εις τα ρυχά, κατά τα παράλια της Βολισό. Τότε ο Αντιναύαρχος διά να μη περιορίση την προσοχήν όλου του στόλου εις αυτό και ούτω ελείπομεν από του να υπάγη εις Ψαρρά όσον τάχος, και να μάθωμεν τι ακολουθεί εκεί, προβλέποντες ότι αυτό το λάφυρον ήθελε μας φέρη μάλλον βλάβην παρά ωφέλειαν εις την Μαρκαρέντζα (Ναυτικόν ) , καθ’ως και διά το ότι ενύκτιασεν, απεφασίσαμεν να το παρατήση και να κρατήση τον δρόμον μας.
Περί τα μεσάνυκτα είδομεν ένα πλοίον ζητόν να εμβή εις τον λιμένα των Ψαρρών και εμποδίσθη από την πολιτείαν με δύο κανονιαίς . Όλα τα συμπτώματα μας επρομήνυον τον τέλειον αφανισμόν των Ψαρρών.


Ιουλίου 1, Τρίτη
Προς τα ξημερώματα ευρέθημεν έξω από τα Ψαρρά.
Ο κπ : Κιοσές ήλθε και μας λέγει ότι επήγεν και απέρασεν κάτωθεν του Κάστρου, ύψωσε την Ελληνικήν σημαίαν, πλην δεν του ανταπεκρίθησαν, μάλιστα ότι είδε ταις ντάπιαις του Κάστρου κρημνισμέναις από το ένα μέρος και συμπεραίνων ότι οι Τούρκοι εκυρίευσαν και το Κάστρο. Μετ’ ου πολύ, βλέπομεν τας ερυθράς σημαίας καθ’ όλην την πολιτείαν και τον λιμένα όπου ένα Κότερ απερνώντας από το πλάγι μας χωρίς σημαίαν εζητούσε να εμβή μέσα εις την πολιτείαν, του φωνάζωμεν να σταθή και δεν θέλει. Του ρίπτομεν μίαν τουφεκιάν ούτε, γυρίζομεν κατ’ επάνω του με το πλοίον μας και τον εζώσαμεν ώστε δεν ημπορούσε να φύγη, τότε εγνωρίσαμεν ότι ήτο φορτωμένον Τούρκους οίτινες άρχισαν να μας βολίζουν, οι συντροφοναύται μας με τα άρματα εις τας χείρας τρέχουσιν εις την πλώραν, τότε το Κότερ ήτον ήδη κολλυμένον και εμπερδευμένον εις ταις αντέναις του πομπρέσου μας. Οι ναύται μας ρίπτονται κατά των Τούρκων, αυτοί τους πολεμούν με πιστόλαις, και αφ’ ου εσκοτόθησαν 6. α 8 τούρκοι από ημάς, οι λοιποί οι μεν ερρίφθησαν εις την θάλασσαν, οι δε, εκλήσθησαν εις το αμπάρι.

…………………………………………………………………………….
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΚΟΥΣΟΥΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
-      Παρά τω ναώ των Αγίων Θεοδώρων –

1890

Βιβλιοπωλείον Διονυσίου Καραβία

Αθήνα MCMXCIV


Δεν υπάρχουν σχόλια: